Terug

Great Haersma State


1791 Document Oene Martens

         Namen van 1698 tot 1839 met situatieschets 1718 en 1859

         Namen van bewoners Great-Haersma State

         Oudega het dorp der Haersma's, boekje van A. Algra

1841 Veiling Great Haersma-State

1841 Korte beschrijving van Ds. Carsjens met tekeningen van kopers van percelen

        Enkele namen van kopers van de State

        Tekeningen van Great-Haersma State

         Boekje Oudega het dorp der Haersma's

         Inventarisatie Great-Haersma State

         Plattegrond

         Tekening plattegrond

         Tekening van vooren westgevel

         Verkoping van de buitenplaats

1842 Uit de Friesche volksalmanak, het Slot Great Haersma State

1843 Slot Great Haersma-State, uit het eigendom van A. Algra

1848 Verkoping Sathe en landen van Great-Haersma State (stencilboekje)

1850 Tekening Sjoerd Bonga en beschrijving Great-haersma State

1891 It Kleaster Smelle Ie en de famylje Haersma

         Krantenartikel Grietman en krantenfoto State

         Foto's maquette State

         Restant Haersma blijft bewaard, (pastorietuin)

1923 Genealogisch- Heraldisch genootschap met o.a. de Haersma's

1923 Asser Courant

1980 Smallingerland in de Franse tijd (o.a. Haerma's) uit het Beaken 1980

1983 Artikel uit de Gezinsbode: Uit de oude notariele doos. 1841 verkoop onroerende goederen Hearsma state

1986-19-11 It Kleaster Smelle Ie en de famylje Haersma

1988-01-03 copy krant Grut Haerma State

1989 Genealogysk Jierboekje 1985 o.a. Haersma