Terug

Koude Oorlog*Voor de Friese, Duitse en Engelse tekst: Scroll naar onderen!

 

 

Luchtwachtpost Oudega

 

Luchtwachtpost

Wat is er aan de hand in Oudega

Regelmatig vindt er in de openbare school te Oudega een bijeenkomst in het winterseizoen plaats, waar wachtmeester van den Berg uit Leeuwarden dia’s laat zien met modellen van vliegtuigen, die de aanwezigen moeten herkennen. Er wordt ook theorieles gegeven ’s avonds of op een zaterdag. De bijeenkomsten worden bezocht door ongeveer 20 vrijwilligers uit de omgeving en vinden plaats in de periode 1954 tot 1968. De commandant van de groep is Jelle Woudsma uit Oudega.

Op een dag fietsen ze in uniform, blauwgrijs met baret naar de luchtwachtpost, een uitkijktoren, staande aan de Gariperwei/Utein 1 achter de woning op nummer 55. De toren meet 7.32 meter met de naam Eva 3, later Nico 5. De toren is opgebouwd met betonelementen, waar tegels in kunnen worden gezet. De onderste 2,3 meter is betegeld en het bovenste gedeelte ook om de vrijwilligers te beschermen. Een houten trap brengt de mannen naar het observatiepunt, waar ook een overdekte schuil nis aanwezig is.

In de observatiepost hebben de vrijwilligers tot taak laagvliegende vijandelijke vliegtuigen te spotten en dit te melden . Daarvoor gebruikt men een kijker die op een  ronde tafel gemonteerd is en een gradenindeling voor de positiebepaling. Bij een melding gebruiken ze een mobiele telefooninstallatie, die zich normaliter bij de commandant thuis bevindt en altijd in geval van alarm bediend moet kunnen worden.

 

A.      Eén van de 276 observatieposten

 

In Nederland staan in die tijd 276 observatieposten, 138 op  gebouwen en een zelfde aantal op losstaande torens. Ze staan maximaal 16 km uit elkaar, daar men er van uit gaat dat op een afstand van 8 km een vliegtuig te horen is. Drie, soms vier observatieposten vormen een kring, zodat men een driehoek peiling kan maken om de positie van het vliegtuig zo nauwkeurig mogelijk aan te kunnen geven. Oudega hoort bij kring E samen met Drachten en Bergum

Als er een vijandelijk vliegtuig is gesignaleerd geeft men het door aan de centrale, gehuisvest in de bunker aan het begin van de Prinsentuin in Leeuwarden. Het alarmsignaal luidt: rats, rats. De commandant ter plekke geeft dan vliegtuigen het bevel het vijandelijk vliegtuig te onderscheppen en te escorteren naar buiten het territoriale gebied. De boordkanonnen van deze vliegtuigen staan dan op scherp. Het Nederlandse centrale commando bevindt zich te Driebergen, later te Nieuw- Millingen op de Veluwe. 

De naam van deze organisatie luidt KLD, Korps luchtvaartdienst. De volksmond maakt er van: Kijken, luisteren en doorgeven. De KLD is opgezet naar voorbeeld van de Royal Observer Corps, die goede resultaten boekt bij de aanvallen van Duitse vliegtuigen op Engelse steden. Overigens heeft Nederland van 1921 tot 1940 de Vrijwillige Landstormkorps Luchtwachtdienst die die taak waarneemt.

 

A.     Waarvoor dient deze opgetuigde organisatie.

 

Al tijdens de Tweede Wereldoorlog neemt het wantrouwen binnen de geallieerden grote vormen aan. Na de Tweede Wereldoorlog ontstaan er militaire organisaties. Het Warschaupact o.l.v. de USSR en de NATO o.l.v. de VS staan tegen over elkaar, Het IJzeren Gordijn en de Cubacrisis ontstaan. In Korea breekt een oorlog uit. Men balanceert op het randje(brinkmanship) in deze Koude Oorlog. Nederland heeft d.m.v. waterlinies eeuwenlang de vijand tegengehouden. Dat is succesvol gebleken, vandaar dat men nu ook een IJssellinie organiseert.

Echter de vliegtuigen nopen ook tot een andere verdediging. De bovengenoemde observatie posten spelen daar een rol in. Daar radar nog niet voldoende ontwikkeld is, spot men op deze manier de vliegtuigen tot 1500 meter hoogte.

Vanwege technische ontwikkelingen, zoals straalvliegtuigen i.p.v. propellorvliegtuigen en een beter functionerende radar is dit systeem al spoedig achterhaald. De oogst  van 1 gespot vliegtuig is veelzeggend.

In 1968 zijn de torens buiten werking gesteld. De toren te Oudega wordt afgebroken . Diverse onderdelen zijn door bewoners in Oudega voor verschillende doeleinden gebruikt. De vrijwilligers krijgen voor betoonde diensten een oorkonde en een medaille. Enkele luchtwachtposten zijn bewaard gebleven en behoren bij het militair erfgoed.

 

 

personeel luchtwachttoren Aldegea

 

 

 

 

Loftwachtpost

 

A.      Wat is der oan ‘e hân yn Aldegea

 

Geregeldwei is der yn de iepenbiere skoalle fan Aldegea in gearkomste yn it winterskoft, dêr’t wachtmaster van den Berg út Ljouwert dia’s sjen lit mei modellen fan fleantugen, dy’t de oanwêzigen werkenne moatte. Der wurdt ek teoryles jûn yn de jûntiid of op in sneon. De gearkomsten wurde besocht troch sa ‘n 20 frijwilligers út de omkriten en fine plak yn de perioade fan 1954 oant 1968. De kommandant fan de groep is Jelle Woudsma fan Aldegea.

 

Op in dei fytse se yn unifoarm, blaugriis mei baret nei de loftwachtpost, in útkyktoer, dy’t stiet oan de Gariperwei/Utein 1, achter de wenning op nûmer 55. De toer is 7.32 meter heech mei de namme Eva 3, letter Nico 5. De toer is opboud mei betoneleminten, dêr’t tegels ynset wurde kinne. De ûnderste 2,3 meter is betegele en it boppeste part ek, om de frijwilligers te beskermjen. In houten trep bringt de manlju nei it observaasjepunt, dêr’t ek in oerdekte skûlnis oanwêzig is.

Yn de observaasjepost ha de frijwilligers as taak leechfleanende fijanlike fleantugen te spotten en dit troch te jaan. Dêr brûke se in kiker foar dy’t op in rûne tafel montearre is en in gradeyndieling foar de posysjebepaling. By in melding brûke se in mobile telefoanynstalaasje, dy’t gewoanwei by de kommandant thús is en altyd yn gefal fan alarm betsjinne wurde kinne moat.

 

      Ien fan de 276 observaasjeposten

Yn Nederlân steane yn dy tiid 276 observaasjeposten, 138 op gebouwen en in selde oantal op lossteande tuorren. Se stean maksimaal 16 km út elkoar, omdat men der fan út giet dat op in ôfstân fan 8 km in fleantúch te hearren is. Trije, soms fjouwer observaasjeposten foarmje in rûnte, sadat der in trijehoek peiling makke wurde kin om de posysje fan it fleantúch sa sekuer mooglik oan jaan te kinnen. Aldegea heart by de rûnte , mei Drachten en Burgum.

As der in fijanlik fleantúch signalearre is jout men dat troch oan de sintrale, dy’t ûnderbrocht is yn in bunker oan it begjin fan de Prinsetún yn Ljouwert. It alarmsignaal is: rats, rats. De kommandant dêr jout dan fleantugen it befel om it fijanlike fleantúch te ûnderskeppen en te eskortearjen  oant bûten it territoriale gebiet. De boardkanonnen fan dy fleantúgen steane dan op skerp. It Nederlânske sintrale kommando is yn Driebergen, letter yn Nieuw-Millingen op ‘e Veluwe.

De namme fan dizze organisaasje is KLD, Korps Luchtvaartdienst. Yn de folksmûle wurdt sein: Kijken, luisteren en doorgeven. De KLD is opset nei in foarbyld fan de Royal Observer Corps, dy’t goede resultaten boekt by oanfallen fan Dútske fleantugen op Ingelske stêden. Fierder hat Nederlân fan 1921 oant 1940 it Frjwillige Lânstoarmkorps loftwachttsjinst dy’t dy taak waarnimt.

 

       Wêr tsjinnet dy optúgde organisaasje foar.

Al wilens de Twadde Wrâldoarloch nimt it wantrouwen fan de alliearden grutte foarmen oan. Nei de twadde wrâldoarloch ûntstean der militêre organisaasjes. It Warchaupakt û.l.f. de USSR en de NATO stean rjocht foar elkoar oer. It Izeren Gerdyn en de Cubakrisis ûntsteane. Yn Korea brekt in oarloch út. Men balansearret op it rântsje (brinkmanship) yn dy Kâlde Oarloch. Nederlân hat troch wetterlinys iuwenlang de fijân tsjinhâlden. Dat wie suksesfol, dêrom wurdt no in IJsselliny organisearre. Lykwols twinge de fleantugen ek ta in oare ferdigening. De boppesteande observaasjeposten spylje dêr in rol yn. Omdat de radar noch net foldwaande ûntwikkele is, spot men op dy wize de fleantugen oant 1500 meter hichte.

Fanwege technyske ûntwikkelingen, lykas strielfleantugen, yn plak fan propellerfleantugen en in better funksjonearjende radar is it systeem al gau achterhelle. De risping fan 1 spotten fleantúch seit genôch. 

Yn 1968 binne de tuorren bûten wurking steld. De toer fan Aldegea wurdt ôfbrutsen. In tal ûnderdielen binne troch bewenners fan Aldegea foar ferskate doeleinen brûkt. De frijwilligers krije foar bewize tsjinsten in oarkonde en in medalje. Inkelde loftwachtposten binne bewarre bleaun en hearre ta it militêr erfguod.

 

 

 

 

Der Luftschutzposten in Oudega

Von 1954 bis 1968 steht hinter dem Wohnhaus am Gariperwei mit Nummer 55 ein Aussichtsturm mit einer Höhe von 7,32 Metern. Ehrenamtliche Helfer aus der Umgebung dienen dort und halten Ausschau nach feindlichen Flugzeugen. Im ganzen Land stehen noch 275 weitere Beobachtungsposten. Der Kalte Krieg ist im Gange, mit dem Eisernen Vorhang und der Berliner Mauer. Der Warschauer Pakt unter der Führung der UdSSR und die NATO unter der Führung der USA behalten einander scharf im Auge. Der Luftschutzposten in Oudega spielt dabei eine bescheidene Rolle. Der Turm wird 1968 abgerissen.

Dieses Denkmal, vor dem Sie nun stehen, wurde teils mit Betonelementen aus dieser Zeit gestaltet. Die Eisenstangen repräsentieren die eisige Atmosphäre dieser Zeit.

 

Luftschutzposten

     Was ist los in Oudega?

Im Winter finden in der öffentlichen Schule in Oudega regelmäßige Treffen statt, bei denen Wachmeister Van den Berg aus Leeuwarden Dias mit Modellen von Flugzeugen zeigt, um sie von den Anwesenden identifiziert zu lassen. Samstagabend steht außerdem Theorieunterricht auf dem Programm. An diesen Treffen im Zeitraum von 1954 bis 1968 nehmen ungefähr 20 Ehrenämtler aus der Umgebung Teil. Der Kommandant der Gruppe ist Jelle Woudsma aus Oudega.

Eines Tages fahren sie, gekleidet in Uniform, blaugrau und mit Barrett, auf ihren Fahrrädern zum Luftschutzposten, einem Aussichtsturm an der Ecke Garijperweg/Utein 1, hinter dem Haus Nummer 55. Der Turm misst 7,32m und hat anfangs den Namen Eva 3, später Nico 5. Er ist aus Betonelementen gebaut, in die eine Art Fliesen gesetzt werden können. Die unteren 2,30m sind ausgestattet mit solchen Fliesen, genauso wie der obere Rand, der den Männern so Schutz bietet. Über eine Holztreppe gelangt man zum Aussichtspunkt, der außerdem mit einem überdachten Unterschlupf ausgestattet ist.

Die Aufgabe der Freiwilligen auf dem Beobachtungsposten besteht darin, tieffliegende feindliche Flugzeuge zu erkennen und zu melden. Hierzu dient ein auf einem runden Tisch montiertes Fernrohr und eine Gradeinteilung zur Positionsbestimmung. Bei einer Meldung machen sie Gebrauch von einer mobilen Telefoninstallation, die sich normalerweise beim Kommandant zuhause befindet und die ständig im Falle eines Alarms einsatzbereit sein muss.

 

      Einer der 276 Beobachtungsposten

In den Niederlanden stehen zu diesem Zeitpunkt 276 Beobachtungsposten, 138 auf Gebäuden und noch einmal so viele auf freistehenden Türmen. Immer mit einem maximalen Abstand von 16km voneinander entfernt, davon ausgehend, dass ein Flugzeug bis zu einem Abstand von 8km hörbar ist. Drei, manchmal vier Beobachtungsposten bilden eine kreisförmige Einheit, sodass eine Dreieckspeilung möglich ist, und um die Position des Flugzeugs so genau wie möglich angeben zu können. Zusammen mit Drachten und Bergum bildet Oudega den sogenannten „Kreis E“.

Ist ein feindliches Flugzeug signalisiert, wird dies der Zentrale gemeldet, untergebracht im Bunker am Beginn vom Prinsentuin in Leeuwarden. Das Alarmsignal lautet: „Ratz, ratz!“ Der Kommandant vor Ort gibt dann Flugzeugen den Befehl, den Eindringling abzufangen und aus dem Hoheitsgebiet hinaus zu eskortieren. Die Bordgeschütze dieser Flugzeuge sind während einer solchen Aktion feuerbereit.

Das Niederländische Zentrale Kommando befindet sich erst in Driebergen, später in Nieuw-Millingen in der Veluwe. Der Name dieser Organisation lautet KLD, was für „Korps luchtwachtdienst“ (Korps Flugüberwachungsdienst) steht. Der Volksmund macht daraus: Kijken (gucken), Luisteren (lauschen), Doorgeven (melden). Der KLD ist nach dem Vorbild der Royal Observer Corps aufgebaut, der bei Angriffen deutscher Flugzeuge auf englische Städte gute Ergebnisse erzielt. Übrigens nimmt in den Niederlanden der Jahre 1921 bis 1940 der „Vrijwillige Landstormkorps Luchtwachtdienst“ diese Aufgabe wahr.

 

      Wozu dient diese ausgeschmückte Organisation?

Bereits während des Zweiten Weltkriegs wächst das Misstrauen zwischen den Alliierten. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstehen viele militärische Organisationen, der Warschauer Pakt (UdSSR) und die NATO (Vereinigte Staaten) stehen sich gegenüber. Der Eiserne Vorhang und die Kubakrise entstehen, in Korea bricht Krieg aus – man balanciert am Rande des Abgrunds in diesem Kalten Krieg (Brinkmanship/“Spiel mit dem Feuer“). Die Niederlande hat mithilfe von Wasserlinien den Feind Jahrhunderte auf Abstand halten können. Diese Strategie erwies sich stets als sehr erfolgreich, weshalb nun auch eine IJssel-Linie errichtet wird. Allerdings erfordern die Flugzeuge auch eine andere Art der Verteidigung, bei der die oben genannten Beobachtungsposten eine wichtige Rolle spielen. Da Radar noch nicht ausreichend entwickelt ist, können Flugzeuge bis zu einer Höhe von 1500 Metern auf diese Weise geortet werden.

Aufgrund technischer Entwicklungen, wie beispielsweise die der Düsenflugzeuge, die die Propellerflugzeuge ersetzen, sowie ein besser funktionierendes Radar, ist dieses System bald veraltet. Der Vorteil von nur einem dadurch zusätzlich gesichteten Flugzeug ist beträchtlich.

1968 sind die Türme stillgelegt, der Turm in Oudega wird abgerissen. Verschiedene Komponenten werden von den Bewohnern von Oudega für unterschiedliche Zwecke genutzt. Für ihre geleisteten Dienste erhalten die Ehrenämtler eine Urkunde und eine Medaille. Einige Luftschutzposten sind erhalten geblieben und gehören zum militärischen Erbe.

 

 

 

 

 

 

Artikelen en attributen over deze periode: 

Luchtwachtpost

In de schijnwerper

Luchtwachttoren militair erfgoed uit de koude oorlog

Tekening doorsnede luchtwachttoren

1954-28-10 Met goed gevolg luchtwachter B.   Roel de Boer

1969-04-03 Brief van de burgemeester aan Hendrik B. de Vries dat een medaille wordt toegestuurd voor 10 jaar vrijwilliger bij de BB

BB baret Oranjewoud bunker, van Arjen Bosgraaf

2016-26-11 Colum fan Bonne Stienstra, de útkyktoer

Foto's van onderdelen van de útkyktoer

Wenken voor bescherming van uw gezin

Info: Luchtwachttorens militair erfgoed uit de koude oorlog

Historie Korps Luchtwachtdienst

31-05-2017 Verslag van een vergadering Accolade, Arjen en Sytze zijn heen geweest

Brief, Verantwoording activiteiten seizoen 2017, vooruitblik 2018, o.a. uitkijktoren koude oorlog

Twee geplastificeerde foto's

Geschonken door Siebe Siebenga: rode map met informatie luchtwacht

Op de plank: rieten koffer met artikelen o.a. zeep, lucifer e.d.